info@sbskurzy.eu+421905659835

O nás

Spoločnosť Experience Group s.r.o so sídlom Cabaj 1514, 951 17 Cabaj – Čápor je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavný smer činnosti je zameraný na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb. Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení (zákon o súkromnej bezpečnosti), pričom spoločnosť Experience Group s.r.o. má Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre udelené licencie na vykonávanie strážnej služby, detektívnej služby ako i odbornej prípravy a poradenstva.

 

Súkromné bezpečnostné služby  majú v dnešnej spoločnosti svoje významné miesto a nezanedbateľnú funkciu v rámci ochrany  života i zdravia osôb, majetku, ale aj podstatného charakteru prevencie v oblasti kriminality.  Odborná príprava, ktorá sa vyžaduje v danej oblasti, má zabezpečovať dostatočné množstvo vedomostí a zručností, ktoré sú nutné na výkon tejto profesie. Mala by odrážať kvalitu služieb poskytovaných v tejto oblasti.

Naša spoločnosť Experience Group s.r.o. na základe udelenej akreditácie Ministerstvom vnútra SR pod č. PPZ-B-2-009/2019-AKR vykonáva odbornú prípravu typu „S“ a typu „P“ na získanie preukazu odbornej spôsobilosti pre záujemcov o prácu v SBS. Kvalita výučby na našich kurzoch odbornej prípravy je zabezpečovaná lektormi právnych predmetov s dlhoročnou praxou v policajných zložkách, ako aj externými lektormi požiarnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Našou úlohou a cieľom je odovzdať profesionálne vedomosti a skúsenosti našim účastníkom kurzov a tým prispieť k skvalitneniu práce v oblasti súkromných bezpečnostných služieb.