info@sbskurzy.eu+421905659835

AKCIE a NOVINKY

sbs kurzy Nitra

NOVÝ TERMÍN kurzu  : 30.4.2024

– Kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typ “ S “ + učebné materiály

– Osvedčenie o vykonaní kurzu

– Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti

v cene kurzu 1 x správny poplatok pre MV SR za prihlásenie na skúšku 

Cena kurzu 199€

(najlacnejšie v Nitre a okolí)

 Podľa § 48 zákona č.  473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení od 9.4.2020:
(1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná podľa § 13,
d) je spoľahlivá podľa § 14,
e) je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.

Podľa § 98c ods. 8 citovaného zákona namiesto podmienky podľa § 48 ods. 1 písm. f) na účely § 3 písm. a) a b) (t.j. na vykonávanie strážnej služby ochranou majetku na mieste verejnosti prístupnom ako aj ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste ) počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. V praxi to znamená, že výkon fyzickej ochrany ako pracovník SBS napr. v nákupných centrách môžete vykonávať počas núdzovej situácie aj bez vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, pričom Vám postačí osvedčenie o vykonaní odbornej prípravy, ktoré Vám vydáme ako akreditovaná osoba, u ktorej ste absolvovali odbornú prípravu.

Zmena sadzobníka správnych poplatkov od 01.04.2024

Dňa 01.04.2024 nadobudne účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorého prílohu tvorí prehľad sadzobníka poplatkov (ďalej len ,,sadzobník“) , pričom správne poplatky uvedené v položke č. 149 sadzobníka (správne poplatky v oblasti súkromnej bezpečnosti) budú nasledovné:

Úkon alebo konanie správneho orgánu                                                                     Výška poplatku

a)    Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku

  1. strážnej služby                                                                                                               120 EUR
  2. detektívnej služby                                                                                                          140 EUR
  3. odbornej prípravy a poradenstva                                                                                  170 EUR
  4. vlastnej ochrany                                                                                                            100 EUR
  5. technickej služby                                                                                                           100 EUR
  6. profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou                  220 EUR

b)   Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky                                                              100 EUR

c)    Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu

  1. skúška typu S                                                                                                                  25 EUR
  2. skúška typu P                                                                                                                  70 EUR
  3. skúška typu CIT                                                                                                               70 EUR

d)   Podanie žiadosti o udelenie akreditácie                                                                               250 EUR

e)    Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby vlastnej

ochrany alebo technickej služby                                                                                                   30 EUR

f)    Uznanie odbornej spôsobilosti                                                                                             140 EUR

g)   Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom

fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti za každú osobu                                                  5 EUR

h)   Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky

a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti                              70 EUR

i)    Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany

alebo technickej služby                                                                                                                50 EUR

j)    Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky                                                            50 EUR

k)   Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti                                                                                25 EUR

l)    Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie                                                                            50 EUR

m)  Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie                                               25 EUR

n)   Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie                                        100 EUR

o)   Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti                         25 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen b) a j) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Poznámky

 1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
 2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
 3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.

Podľa § 19u zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01.04.2024) z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky pri podaní a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 8 tohto zákona, sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

Posudzovanie osoby, ktorá sa nezúčastní na skúške odbornej spôsobilosti

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru oznamuje, že 01. 01. 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti o vykonávaní skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“).

Podľa § 19 ods. 6 zákona o súkromnej bezpečnosti uchádzača alebo osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy. Na skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.

Podľa § 19 ods. 9 druhej vety zákona o súkromnej bezpečnosti sa skúška musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku.

Podľa § 19 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti sa skúška bude vykonávať len skúšobným testom. Zároveň sa určuje, že na opravnú skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Uchádzača, ktorý nebol prihlásený na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy, nebol prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky alebo nevyhovie pri skúške ani pri opravných skúškach, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uchádzač alebo osoba prihlásená na skúšku, ktorá sa jej nezúčastní v určenom termíne je osobou, ktorá skúšku nevykonala úspešne resp. osobou, ktorá nevyhovie pri skúške.