info@sbskurzy.eu+421905659835

AKCIE a NOVINKY

sbs kurzy Nitra

NOVÝ TERMÍN kurzu  : 17.4.2023

– Kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typ “ S “ + učebné materiály

– Osvedčenie o vykonaní kurzu

– Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti

v cene kurzu správne poplatky pre MV SR

Cena kurzu 199€

(najlacnejšie v Nitre a okolí)

 Podľa § 48 zákona č.  473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení od 9.4.2020:
(1) Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná podľa § 13,
d) je spoľahlivá podľa § 14,
e) je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.

Podľa § 98c ods. 8 citovaného zákona namiesto podmienky podľa § 48 ods. 1 písm. f) na účely § 3 písm. a) a b) (t.j. na vykonávanie strážnej služby ochranou majetku na mieste verejnosti prístupnom ako aj ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste ) počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. V praxi to znamená, že výkon fyzickej ochrany ako pracovník SBS napr. v nákupných centrách môžete vykonávať počas núdzovej situácie aj bez vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, pričom Vám postačí osvedčenie o vykonaní odbornej prípravy, ktoré Vám vydáme ako akreditovaná osoba, u ktorej ste absolvovali odbornú prípravu.